لئون زوراویکی: پرفسور بازاریابی و از پیشگامان بازاریابی عصبی

01

بسیاری از اوقات دیده‌ایم که بسیاری از افراد با رویای راه‌اندازی یک کسب‌وکار همواره تصور می‌کنند